Web
	Analytics

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Als je een account aanmaakt, verklaar je uitdrukkelijk dat je akkoord gaat met het gebruik van je persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze welke vermeld staan onder de paragraaf: taken van deze website. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor andere dan aangegeven doeleinden, dan vragen we altijd eerst uw toestemming.

Door een account bij Dooggood aan te maken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden die aansluiten bij de verordening (GDPR/AVG) die door de Europese Raad en Commissie werd besloten en op 24 mei 2018 verplicht in werking is getreden.

Transparantie

Omdat een webshop met verkopers, kopers en goede doelen niet kan functioneren zonder een aantal persoonlijke gegevens, doen we er alles aan om deze persoonlijke gegevens met de meeste zorg te verwerken. In de lijn met de verordening GDPR/AVG geven we in onderstaande tekst inzicht in hoe we met de gegevens aan de slag gaan, hoe we ze verwerken en bewaren en wat uw rechten zijn om deze gegevens aan te passen of te doen verdwijnen.

Doelbeperking

Om gebruik te kunnen maken van de webshops dient u een account aan te maken. Er zijn een aantal types accounts, die voor de verkoper, voor de koper, voor de verkoper/koper en die voor het goede doel. Elk van deze partijen speelt een belangrijke rol in het project Dooggood. De verkoper heeft een product aan te bieden. Daarbij kan deze een minimumprijs bepalen. De verkoper bepaalt eveneens het % dat aan een goed doel naar keuze wordt geschonken. De koper kan bieden op de aangeboden producten. Als de (ver)koop wordt afgesloten, betaalt de koper het overeengekomen bedrag aan de verkoper. De verkoper ontvangt het geld en stort het % dat bestemd was voor het goed doel.

Gegevensbeperking

Een account aanmaken betekent dat u een aantal persoonlijke gegevens inbrengt. De account bevat een aantal gegevens die nodig zijn om de (ver)koop te kunnen afronden. Volgende gegevens van de verkoper worden gevraagd: Naam, Voornaam, emailadres, adresgegevens en GSM of telefoonnummer zijn verplichte velden. Die zijn immers belangrijk om een verkoop te kunnen afronden. Optioneel kan u ook volgende gegevens inbrengen: rekeninggegevens: naam van de rekeninghouder, IBAN en BIC nummer. Bij het aanmaken van de account kan u ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens anoniem te maken (deze verschijnen dan niet bij een advertentie) en u kan er ook voor kiezen om geen bankgegevens in te brengen en de regeling voor de betaling met de andere partij te regelen via mail of via de chatfunctie. Voor het goede doel of organisatie ie er de mogelijkheid om veel meer gegevens in te brengen. In het kader van ethiek en transparantie willen we graag zoveel mogelijk informatie ter beschikking stellen van de (ver)kopers. Dat geeft hen immers inzicht in een aantal ratio’s van de organisatie en kan helpen bij de keuze om hen te steunen als verkoper.

Juistheid

We vertrouwen erop dat de (ver)kopers te goeder trouw hun gegevens inbrengen. Mochten er echter fouten staan in de account, dan kan de (ver)koper die zelf weer aanpassen. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om contact te nemen met Dooggood om een rechtzetting te doen van de gegevens. Contact leggen met Dooggood kan met behulp van volgend maildres: info@dooggood.com.

De verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de (ver)koop van goederen via de webshops en andere producten van Dooggood.

Indien de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, dan zal dat enkel kunnen na uitdrukkelijke toestemming van u persoonlijk om deze te gebruiken.

Bewaarbeperking

De gegevens die je hebt ingebracht kunnen op twee manieren verdwijnen.

Ten eerste kan je zelf het initiatief nemen om je account te wissen. Klik daarvoor in je account klikken op “bewerk profiel”. Onderaan in je profiel heb je de mogelijkheid om je account te verwijderen. Klik daarvoor op “ik wil mijn account verwijderen”. Alle gegevens en de hele historiek van je account worden gewist.

Ten tweede zullen inactieve accounts na één jaar automatisch worden verwijderd. Als je een lange periode (één jaar) niet meer actief bent geweest op Dooggood, dan wordt je account automatisch verwijderd. Daardoor garanderen we dat je gegevens niet eindeloos lang in ons systeem blijven staan.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Toegang tot uw gegevens is enkel mogelijk door uzelf en indien nodig door de eingenaars van het platform. Er zijn slechts twee personen, de eigenaars van het platform, die de status van admin hebben. Zij kunnen indien gewenst veranderingen aanbrengen aan de gegevens. Dit zal uiteraard enkel mogelijk zijn mits de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Daarop is één uitzondering, in geval van frauduleus, verdacht of ongewenste activiteiten van de gebruiker, (ver)koper of organisatie, eigent Dooggood zich het recht toe om deze gebruiker te schrappen.

Als sociale onderneming hebben zijn we zelf zeer streng naar ethische code. Daarom zien we erop toe dat de activiteiten op de shops van dooggood correct verlopen. Wij zullen de grootst mogelijke transparantie voor onszelf toepassen. Individuen, organisaties die inzage willen in onze business kunnen die op schriftelijk verzoek verkrijgen.

Verantwoording

Om onze diensten zo veilig mogelijk aan te bieden, worden alle activiteiten van Dooggood gemonitord in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid door de eigenaars ervan, Jobgepast en Zymion.

Bij elk incident wordt onderzocht of deze gepaard is gegaan met gegevensverlies. Indien dit niet het geval is, dan wordt er nagegaan hoe we naar de toekomst toe dit soort incidenten kunnen vermijden. De nodige aanpassingen aan de code van de shops zullen worden gedaan.

In het geval er wel degelijk gegevensverlies is opgetreden, zullen we de cascade in gang zetten en de wettelijke instanties onmiddellijk op de hoogte brengen. We zullen in geval van ernstige incidenten ook alle nodige maatregelen treffen om de gegevens terug te halen en stappen ondernemen om de veiligheid te verhogen.

Indien klanten van Dooggood verdachte zaken opmerken, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met Dooggood via volgend mailadres: info@dooggood.com.